$(document).ready(function(){ var text = $(".et-blurb-container h4").text(); text.replace('& ', '&
'); console.log('hoi'); });

Tarieven & Vergoedingen

 

Vergoeding
In veel gevallen wordt de zorg volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Intake-onderzoek na verwijzing van uw huisarts wordt altijd vergoed door de zorgverzekeraar als uw zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Of de behandeling bij de zorgverzekeraar door de behandelaar kan worden gedeclareerd hangt af van de diagnose die uw psychotherapeut vaststelt en of uw psychotherapeut een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.
Wanneer er een diagnose wordt gesteld waarbij vergoeding geldt, wordt er een DBC geopend welke aan het einde van het jaar of aan het einde van de behandeling wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wanneer er een diagnose wordt gesteld door uw zorgverlener die niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, is er de mogelijkheid de behandeling zelf te betalen. Hier is dan sprake van een Overige Zorg Product.

Eigen bijdrage/eigen risico:
Voor de Gespecialiseerde GGZ geldt geen eigen bijdrage. Wel dient u rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico van €385,-. Het eigen risico houdt uw zorgverzekeraar in op het moment dat de zorg door ons bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd. Dit gebeurt veelal een jaar nadat de zorg gestart is of bij het einde van de behandeling (dit i.v.m. het DBC betalingssysteem).
Zie voor verdere informatie over het eigen risico:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering

Zelf betalen
Alle psychotherapeutische behandelingen dienen in Nederland geregistreerd en gedeclareerd te worden binnen de DBC systematiek. Wanneer u zelf wenst te betalen voor een psychotherapeutische behandeling bij een diagnose die wel valt binnen de vergoedingen, dan is dat helaas niet mogelijk. Wel kunt u binnen de praktijk gebruik maken van andere diensten zoals coaching, counselling en supervisie waarvoor geen DBC-systematiek geldt.

Overige tarieven

 • No show (niet verschenen op de afspraak of afmelding binnen 24 uur): €50,-. Dit bedrag is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar. 
 • Overige Zorg product (OZP): Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2019: €105,25 per sessie van 45 minuten.
 • Individuele supervisie psychotherapie: €100,- tot €110,- per 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd per sessie als de opdracht gegeven en betaald wordt door de opleider. In andere gevallen komt er 21% BTW bij. Bespreek met de supervisor het betreffende tarief. 
 • Individuele leertherapie: €100,- tot €110,- per 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd per sessie als de opdracht gegeven en betaald wordt door de opleider. In andere gevallen komt er 21% BTW bij. Voor groepsleertherapie gelden andere tarieven (zie ‘training voor professionals’). Bespreek met de behandelaar het betreffende tarief. 
 • Counseling: €100,- tot €110,- per 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd per sessie.
 • Coaching: €125,- (excl. BTW) per 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd per sessie. 
 • Relatietherapie: € 140,- per 90 minuten

Contracten met de zorgverzekeraars

Met een aantal zorgverzekeraars hebben wij een contract. Dat betekent dat de kosten voor de zorg van de zorgverlener rechtstreeks bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd. Wanneer u bij een van ons in zorg wil komen adviseren wij u dringend om na te gaan of het contract ook bij uw zorgverzekeraar bekend is.
Wij hebben echter niet dezelfde contracten bij dezelfde zorgverzekeraars. Wij geven hierbij een overzicht van de zorgverzekeraars bij wie elk van ons een contract hebben afgesloten:

2021: Eleonore Bak heeft met de meeste verzekeraars een contract voor 2020 voor specialistische GGZ, niet voor Menzis.

2021: Rogier Poels heeft met bijna alle verzekeraars een contract voor 2020 voor specialistische GGZ, behalve CZ.

2021: Carolijne Klunne heeft met alle verzekeraars een contract afgesloten voor 2020 voor specialistische GGZ.

Zorgverzekeraar
Nederland kent verschillende zorgverzekeraars (concerns) die ieder meerdere labels (merken) hebben. In het onderstaande overzicht vind je alle concerns met de bijbehorende onderliggende labels

 • CZ (o.a. CZ, CZ Direct, Just, Nationale Nederlanden, Ohra)
 • DSW (o.a. DSW,  In Twente Stad Holland) 
 • Menzis (o.a. Anderzorg, Hema, Menzis, collectiviteit PMA)
 • VGZ (o.a. Unive, IZA, Zekur, Bewuzt, UMC, Zorgzaam Verzekerd, IZZ, IZA, MVJP)
 • Zilveren kruis/Achmea (o.a. De Friesland, FBTO, Zilveren Kruis, Interpolis, Pro Life, Zie Zo
 • ASR (ASR, De Amersfoortse, Ditzo)
 • ENO (Holland Zorg, Salland, Zorg Direct)
 • IptiQ/Caresq/Eucare ((Besured, National Academic, Promovendum, AON, Aevitae) 
 • ONVZ (ONVZ, PNO zorg, VVAA)
 • Zorg en Zekerheid (AZVZ, Zorg en Zekerheid)

Voor een volledige lijst met verzekeraars en bijbehorende labels verwijzen wij u naar www.zorgwijzer.nl

 

Algemene betalingsvoorwaarden:

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.